Štatutárne orgány spoločnosti

Slovenská legislatíva pozná niekoľko druhov obchodných spoločností, ktoré majú rozličné štatutárne orgány:


Obchodná spoločnosť

Štatutárny orgán

spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

konateľ

verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)

spoločník

komanditná spoločnosť (k.s.)

komplementár

akciová spoločnosť

predstavenstvo (predseda, podpredseda, člen)


V prípade, že je podnikateľ fyzickou osobou, koná osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Pokiaľ je konateľ právnickou osobou, koná za neho príslušný štatutárny orgán a do funkcie ho menuje Valné zhromaždenie alebo zakladateľ či spoločník.

      Užitočné informácie


Štatutárnym orgánom sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má čistý register trestov, je bezúhonná a súhlasí s vymenovaním do funkcie.


Trestná bezúhonnosť ako jeden zo základných pilierov úspešného vymenovania člena štatutárneho orgánu predstavuje stav, kedy je neprípustné, aby osoba bola odsúdená za trestný čin hospodársky, majetkový či spáchaný úmyselne a ich skutková podstata akýmkoľvek spôsobom súvisí s predmetom podnikania.

Konateľ

Konatelia najčastejšie konajú samostatne, avšak v prípade, že ich je vymenovaných viac, je prípustné stanoviť si podmienku spoločného konania. Pokiaľ má spoločnosť vymenovaných viacero konateľov, môžu spoločným konaním poveriť minimálne dvoch a maximálne všetkých konateľov. Cieľom každého konateľa by malo byť konanie v záujme spoločnosti. Prax však ukazuje, že napriek transparentnému konaniu môže nastať situácia, kedy konateľ úmyselne alebo neúmyselne poruší povinnosti pri výkone svojej funkcie. V takomto prípade je konateľ povinný nahradiť škodu, ktorú svojou činnosťou spoločnosti spôsobil. Pokiaľ však konateľ preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval v dobrej viere v záujme spoločnosti a s odbornou starostlivosťou, nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil. Ak však takýto postup nepreukáže, ručí za spôsobené škody celým svojim majetkom.

Prokurista

Prokuristom sa stáva fyzická osoba, ktorá zastupuje podnikateľa pri činnostiach spojených s prevádzkou podniku v rátane činností, na ktoré sa vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokuristu do funkcie menuje spoločník alebo Valné zhromaždenie. Prokúrou je možné poveriť aj viacero osôb tak, že na zastupovanie spoločnosti je poverená každá samostatne, prípadne je potrebný súhlas všetkých prokuristov, alebo aspoň dvoch z nich. Prokurista nie je oprávnený predajom alebo iným spôsobom odovzdávať nehnuteľnosti do vlastníctva inej osoby alebo ich zaťažovať, pokiaľ toto oprávnenie nie je vyslovene uvedené v prokúre. Konanie prokuristov je pre spoločnosť záväzné s výnimkou situácie, kedy prokurista prekročí svoje právomoci alebo je odvolaný z funkcie aj keď táto zmena ešte nie je zaznamenaná v obchodnom registri.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Ponúkame kompletný nadštandardný servis pri založení a správe spoločností.