Ako pozastaviť živnosť

V živote podnikateľa existujú rozličné neočakávané či plánované situácie, v dôsledku ktorých sa rozhodne pre pozastavenie živnosti. Jedná sa o proces vyžadujúci splnenie určitých administratívnych a organizačných náležitosti, pri ktorých každý podnikateľ ocení dostupnosť overených informácií od spoľahlivého partnera.


Proces pozastavenia živnosti

Podanie tlačiva na živnostenský úrad – kolok 4 € - oboznámenie DÚ, ZP a SP o zmene

      Užitočné informácie


Slovenská legislatíva umožňuje každému subjektu dočasne pozastaviť prevádzkovanie živnosti. Túto skutočnosť musí podnikateľ oznámiť príslušnému živnostenskému úrad prostredníctvom vyplneného tlačiva „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“, v ktorom uvedie dátum, od ktorého je zmena účinná. Pokiaľ tak neurobí, zmena nadobúda účinnosť dňom doručenia vyplneného tlačiva príslušnému živnostenskému úradu. Administratívny poplatok za pozastavenie živnosti je stanovený vo výške 4 € a vypláca sa prostredníctvom kolkov predložených spolu so žiadosťou.


Pokiaľ podnikateľ nemá možnosť doručiť na príslušný živnostenský úrad svoju žiadosť osobne, môže tak urobiť sprostredkovane, a to:


Poštou – vyplnenú žiadosť spolu s kolkami pošle poštou na adresu príslušného živnostenského úradu.

Splnomocnenou osobou - určenej osobe vypracuje splnomocnenie, prostredníctvom ktorého ju poverí na podanie oznámenia o pozastavení živnosti a všetky potrebné úkony súvisiace s pozastavením a prevádzkovaním živnosti. Splnomocnenie musí obsahovať údaje splnomocniteľa a údaje splnomocnenej osoby – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo OP. Splnomocnenie nemusí byť overené notárom.


Podané Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti potvrdené príslušným živnostenským úradom zároveň slúži ako potvrdenie o pozastavení živnosti. To, či skutočne došlo k pozastaveniu Vašej živnosti, si môžete overiť prostredníctvom webstránky živnostenského registra.

Následne Vám vzniká povinnosť oboznámiť o pozastavení živnosti ďalšie relevantné inštitúcie v stanovených lehotách:
Daňový úrad – do 15 dní od pozastavenia živnosti
Zdravotná poisťovňa – do 8 dní od pozastavenia živnosti
Sociálna poisťovňa – do 8 dní od pozastavenia živnosti

Živnosť je možné pozastaviť minimálne na 6 mesiacov a maximálne na tri roky


Pokiaľ máte vydané oprávnenie na prevádzkovanie viacerých živností, môžete požiadať o pozastavenie buď všetkých, alebo len niektorých Vami vybraných živností. V prípade požiadania o predĺženie pozastavenia živnosti je pri každom predĺžení potrebné uhradiť poplatok vo výške 4 € formou kolkov.


Proces obnovenia živnosti

Vaša živnosť automaticky nadobudne opätovnú platnosť po uplynutí doby, ktorú ste uviedli v žiadosti ako dobu pozastavenia živnostenského oprávnenia.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Ponúkame kompletný nadštandardný servis pri založení a správe spoločností.